Thanh Long Đã xác thực

 • 1,742 video
 • 0 người đăng ký
 • 2 danh sách

Video từ Thanh Long

 • 03:01 Handmade Vase from A Plastic Bottle and Rice

  Handmade Vase from A Plastic Bottle and Rice

  bởi Thanh Long Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 03:13 Build Uderground House On The Cliff To Avoid Wildlife

  Build Uderground House On The Cliff To Avoid Wildlife

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:05 Meiji Shrine dedication

  Meiji Shrine dedication

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:14 Turning an Old Saw Into a Machete

  Turning an Old Saw Into a Machete

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:30 Coke Tricks

  Coke Tricks

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:29 Build a Steel Bar Clamp | Super Strong

  Build a Steel Bar Clamp | Super Strong

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:34 Supreme Louis Vuitton Drip Air Force Ones for Kristen Hancher

  Supreme Louis Vuitton Drip Air Force Ones for Kristen Hancher

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:54 Make a Fridge at Home

  Make a Fridge at Home

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:23 Make a Propeller Clock at Home

  Make a Propeller Clock at Home

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:31 Make a Karambit Knife

  Make a Karambit Knife

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:30 Upcycle Old Jeans Into New Flip Flops

  Upcycle Old Jeans Into New Flip Flops

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:18 Beautiful Koi fish Eating Out

  Beautiful Koi fish Eating Out

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:05 6 Summer Food Hacks

  6 Summer Food Hacks

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:29 Make Mega Match

  Make Mega Match

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:29 Build a Belt Sander with a Bench Grinder

  Build a Belt Sander with a Bench Grinder

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 04:36 2 Vegan Fried Chicken Recipes

  2 Vegan Fried Chicken Recipes

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 04:57 Vegan Fried Chicken Recipes

  Vegan Fried Chicken Recipes

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:06 Make A Fire To Survive In Forest

  Make A Fire To Survive In Forest

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 05:41 Siêu Nhân Rừng Trúc

  Siêu Nhân Rừng Trúc

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:27 Pendant Tree of Life with big opalite no holes Wire Wrapping stones

  Pendant Tree of Life with big opalite no holes Wire Wrapping stones

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:02 Amazing Reverse Video

  Amazing Reverse Video

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 04:05 Make a Gesture Control Robot

  Make a Gesture Control Robot

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:08 Samurai Không Chỉ Là Có Kiếm Sắc

  Samurai Không Chỉ Là Có Kiếm Sắc

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:04 Survival Skills Wilderness Build House Roman

  Survival Skills Wilderness Build House Roman

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:22 Awesome Wine Cork Hacks

  Awesome Wine Cork Hacks

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:03 Make a Fuse with Matches

  Make a Fuse with Matches

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:05 Build Amazing Youtube Swimming Pool in Nature

  Build Amazing Youtube Swimming Pool in Nature

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:35 Make a Custom Gear Shift Knob

  Make a Custom Gear Shift Knob

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:44 Rose Tutorial (Large Size Paper Rose)

  Rose Tutorial (Large Size Paper Rose)

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:11 Make Wire Twisted Round Ring

  Make Wire Twisted Round Ring

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:25 Making a Japanese Kiridashi (+Hamon) with Common Hand Tools Only

  Making a Japanese Kiridashi (+Hamon) with Common Hand Tools Only

  bởi Thanh Long Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 03:43 Pendant with Big Stone No Holes

  Pendant with Big Stone No Holes

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:27 Make a Hand Axe

  Make a Hand Axe

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:07 Build Underground Swimming Pool in Jungle for Kids

  Build Underground Swimming Pool in Jungle for Kids

  bởi Thanh Long Đã đăng 4 lượt xem / lượt thích

 • 03:02 Cleaning a 2016 Ford Mustang GT

  Cleaning a 2016 Ford Mustang GT

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 4 Awesome Tricks with Matches

  4 Awesome Tricks with Matches

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 Hand Spinner & Premium Rainbow Fidget Spinner Toy

  Hand Spinner & Premium Rainbow Fidget Spinner Toy

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:52 10 Solutions To Common Problems

  10 Solutions To Common Problems

  bởi Thanh Long Đã đăng 3 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 Can you hear the difference between a cheap and expensive violin bow

  Can you hear the difference between a cheap and expensive violin bow

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:50 Make a CNC Machine at Home

  Make a CNC Machine at Home

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:04 10 Smartphone Photography Hacks

  10 Smartphone Photography Hacks

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:32 Making a Viking Style Knife

  Making a Viking Style Knife

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:35 Make Baumkuchen

  Make Baumkuchen

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:20 Amazing Full Body Chiropractic

  Amazing Full Body Chiropractic

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:02 ProNano HQ Washing

  ProNano HQ Washing

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 How I Colour My Hair at Home

  How I Colour My Hair at Home

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:49 Unisex Copper Ring

  Unisex Copper Ring

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 04:15 Make RC Car

  Make RC Car

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:48 Caveman Created Ancient Gym Workout Tools

  Caveman Created Ancient Gym Workout Tools

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:01 Make A Mini Dremel Tool

  Make A Mini Dremel Tool

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:28 Cook Roast Beef with Soy sauce gravy

  Cook Roast Beef with Soy sauce gravy

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:28 Slow Cooker Honey Garlic Chicken & Veggies

  Slow Cooker Honey Garlic Chicken & Veggies

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:50 Basic viking knit pendant with big stone no holes

  Basic viking knit pendant with big stone no holes

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:13 Olive & Gold Smokey Eye

  Olive & Gold Smokey Eye

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:25 Build Stone_ Wall of Swimming Pool Around Underground House

  Build Stone_ Wall of Swimming Pool Around Underground House

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:04 6 Bathroom Tips For Women

  6 Bathroom Tips For Women

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:00 Repair A Hole in Your Jeans

  Repair A Hole in Your Jeans

  bởi Thanh Long Đã đăng 2 lượt xem / lượt thích

 • 03:00 Heron's Fountain with Plastic Bottles

  Heron's Fountain with Plastic Bottles

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:15 Wrapping big stone without holes 363

  Wrapping big stone without holes 363

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • 03:13 The Ultimate Mac and Cheese

  The Ultimate Mac and Cheese

  bởi Thanh Long Đã đăng 1 lượt xem / lượt thích

 • Giới thiệu

  Người dùng này chưa chia sẻ thông tin nào.

  Liên kết mạng xã hội

  Danh sách

  Đang nạp... Đang nạp...

  người đăng ký

  Đã đăng ký